Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ ZA
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

NAZIV STUDIJA: Računovodstvo i financije

VRSTA STUDIJA: Trogodišnji stručni prijediplomski studij

TRAJANJE STUDIJA: Stručni prijediplomski studij za računovodstvo i financije, smjer računovodstveno-financijski izvodi se u trajanju od šest semestara odnosno tri akademske godine.
Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

ECTS BODOVI: 180

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STRUČNOG PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA: Završetkom stručnog prijediplomskog studija stječe stručni naziv prvostupnik (baccalaureus) uz naznaku struke – prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec). 

ZNANJA I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STRUČNOG PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA:  Završetkom studija na Veleučilištu RRiF, prvostupnici/prvostupnice ekonomije računovodstveno-financijskog smjera steći će kompetencije za samostalno vođenje poslovnih knjiga trgovačkih društava, obrta i neprofitnih organizacija. Jednako tako njihove će kompetencije biti dostatne za preuzimanje stručnih poslova u okviru računovodstveno-financijske struke velikih poduzetnika te za preuzimanje organizacijskih funkcija u dijelu koji se odnosi na računovodstveno-financijske poslove u bankama i osiguravajućim društvima.

Po uspješnom završetku stručnog prijediplomskog studija za računovodstvo i financije student će moći:

 • analizirati utjecaj gospodarskog okruženja na poslovanje poduzetnika, prepoznati izazove na makro i mikro razini te predlagati rješenja za učinkovito poslovanje,
 • koristiti znanja i vještine pri organizaciji  poduzetničkih  procesa,
 • primijeniti matematičke i statističke metode te suvremene informatičke alate za prikupljanje, obradu i procesuiranje  podataka,
 • planirati i budžetirati troškove i prihode poslovnih subjekata u svrhu učinkovitog poslovanja,
 • primijeniti odgovarajuću pravnu regulativu u poslovanju poslovnih subjekata,
 • samostalno voditi poslovne knjige poduzetnika, sastaviti godišnja financijska izvješća te analizirati i prezentirati rezultate poslovanja,
 • samostalno voditi poslovne knjige i evidencije obrtnika i slobodnih zanimanja te sastaviti godišnju prijavu poreza na dohodak,
 • samostalno voditi računovodstvo neprofitnih organizacija, proračuna i proračunskih korisnika, sastaviti godišnja financijska izvješća te ih analizirati i prezentirati,
 • izračunati, analizirati i prezentirati financijske pokazatelje te predložiti mjere za njihovo poboljšanje,
 • analizirati i usporediti učinke hrvatskih i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (HSFI i MSFI s MRS-ovima)  te revizijskih standarda,
 • obračunati izravne i neizravne poreze, ustrojiti i voditi porezne evidencije te sastavljati porezna izvješća,
 • implementirati primjenu odgovarajućih financijskih instrumenta u poslovanju poduzetnika,
 • aktivno, u govoru i pismu, komunicirati na poslovnom engleskom jeziku – posebice iz područja računovodstva i financija,
 • analizirati specifičnosti poslovanja banaka te povezati izvore financiranja poduzetnika s politikom bankarskog sustava,
 • analizirati specifičnosti poslovanja osiguravajućih društava te ih povezati s interesima gospodarskog okruženja,
 • kontrolirati ispravnost provođenja računovodstvenih procesa s motrišta računovodstvenih i revizijskih standarda te zakonskih propisa,
 • usporediti i analizirati gospodarski položaj poduzetnika u RH, EU i trećim zemljama,
 • samostalno voditi poslove platnog prometa u zemlji i inozemstvu te poduzimati radnje za osiguranje naplate potraživanja,
 • pratiti stručnu literaturu i promjene zakonskih propisa i prilagođavati se promjenama u području računovodstveno-financijske struke, a u okviru svog cjeloživotnog obrazovanja.

UVJETI ZA UPIS NA STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ