Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE

 

NAZIV STUDIJA: Korporativne financije

VRSTA STUDIJA:  Stručni diplomski studij

TRAJANJE STUDIJA: Stručni diplomski studij Korporativne financije izvodi se u trajanju od četiri semestra odnosno dvije akademske godine.
Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

ECTS BODOVI: 120

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STRUČNOG DIPLOMSKOG STUDIJAZavršetkom stručnoga diplomskog studija student stječe stručni naziv magistar uz naznaku struke - magistar/magistra Korporativnih financija. 

magistar / magistra Korporativnih financija (mag. oec.) 

ZNANJA I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STRUČNOG DIPLOMSKOG STUDIJA:  Student će ovladati znanjima, vještinama, steći opće i specifične kompetencije kao i relevantna, sustavna i aktualna znanja iz područja korporativnih financija koja će moći primijeniti u praksi pri donošenju financijskih odluka u okviru korporacija.

Student će završetkom stručnog diplomskog studija Korporativne financije biti osposobljen za obavljanje visokostručnih poslova iz područja korporativnih financija, računovodstva i poreza kao i rukovoditeljske aktivnosti na razini srednjeg i višeg menadžmenta u korporacijama.

Po uspješnom završetku  stručnog diplomskog studija Korporativne financije student će moći:

 • primijeniti načela i metode na kojima se temelji društveno odgovorno poslovanje u međunarodnom okruženju uz uvažavanje etičkih normi u svrhu učinkovitog korporativnog upravljanja,
 • primijeniti zakonsku regulativu u poslovanju trgovačkih društava rezidenata kao dionika  međunarodnih korporacija,
 • primijeniti zahtjeve Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i Međunarodnih računovodstvenih standarda u postupcima vrednovanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda,
 • prezentirati i analizirati financijske izvještaje za velike poduzetnike i predlagati mjere za povećanje uspješnosti poslovanja,
 • primijeniti poreznu regulativu u poslovanju korporacija u skladu s primjenom Direktiva Europske unije te prezentirati porezna izvješća internim i eksternim korisnicima,
 • kreirati proračun poslovanja korporacije i budžetirati kapital,
 • izraditi i vrednovati poslovne planove i investicijske projekte te primijeniti suvremena programska rješenja pri njihovom vođenju,
 • procijeniti prinos pojedinih financijskih instrumenta  i primijeniti odgovarajuće metode za njihovo vrednovanje,
 • analizirati i kritički vrednovati značaj tržišta kapitala i  financijskih institucija s globalnog motrišta i s motrišta korporacija kao dionika u financijskim procesima, 
 • analizirati tržišne, valutne, gospodarske, političke i druge rizike korporativnih sudionika u međunarodnom financijskom menadžmentu i predložiti načine njihovog uklanjanja,
 • procijeniti učinke pojedinih vrsta poslovnih kombinacija i predložiti optimalna rješenja,
 • procijeniti vrijednost poduzeća, primijeniti tehnike i metode mjerenja njegovog  rasta i vrednovanje akvizicija,
 • primijeniti metode i tehnike kontrolinga u svrhu učinkovitog upravljanja troškovima,
 • kritički prosuđivati mjere za financijsko restrukturiranje poduzeća,
 • kontinuirano pratiti domaću i stranu stručnu literaturu iz područja financija u svrhu daljnjeg usavršavanja te koristiti stručnu terminologiju u pisanoj i usmenoj komunikaciji.

UVJETI UPISA NA STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE