Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

 

RRiF VŠ podupire akademski integritet i slobode, sprječava sve oblike neetičnog ponašanja, netolerancije i diskriminacije. Temeljne vrijednosti RRiF VŠ proizlaze iz njezinih etičkih vrijednosti. RRiF VŠ potiče i pozitivno usmjerava razvoj moralnih i karakternih vrijednosti i osobina svojih studenata, nastojeći pritom obrazovati i izgraditi cjelovite osobe s razvijenim vrijednosnim sustavom koji se temelji na poštovanju, toleranciji i međusobnom uvažavanju.

S tim ciljem usvojen je Etički kodeks RRiF VŠ kojem je svrha pridonijeti ostvarenju temeljnih vrijednosti koje promiče RRiF VŠ te promicanje etičkog ponašanja. Etički kodeks RRiF VŠ sadržava moralna načela i načela profesionalne etike kojih se u svom profesionalnom i javnom djelovanju trebaju pridržavati nastavnici, stručni suradnici i svi drugi zaposlenici na RRiF VŠ. Ova načela odnose se i na sve studente upisane na RRiF VŠ kao i na sve druge osobe koje nisu zaposlenici RRiF VŠ, ali sudjeluju u njezinom radu.

Etičnost, tolerancija, akademski integritet i sloboda RRiF VŠ, uključeni su i u Priručnik sustava osiguranja kvalitete RRiF VŠ.

Temeljna načela i pravila koja promiču etičke vrijednosti RRiF VŠ i čine okosnicu ponašanja u aktivnostima RRiF VŠ jesu:

 • osiguranje mirnog uživanja prava svim članovima visokoškolske zajednice,
 • poštovanje integriteta i dostojanstva svih članova visokoškolske zajednice,
 • osiguranje autonomije u nastavnom radu u granicama statusa pojedinog člana visokoškolske zajednice, a sukladno ciljevima RRiF VŠ,
 • osiguranje jednakosti i pravednosti svim članovima visokoškolske zajednice uz isključenje svakog oblika diskriminacije, zlostavljanja, uznemiravanja ili iskorištavanja,
 • pravo na akademsku slobodu te podupiranje i poticaj slobodi mišljenja i izražavanja mišljenja,
 • načelo profesionalnosti u radu uz odgovorno, savjesno, objektivno, nepristrano i korektno
  djelovanje,
 • načelo poštovanja zakona i pravnih propisa.

Etičko ponašanje u nastavnom radu nastavnika definira profesionalne dužnosti te neprihvatljive aktivnosti u nastavi. Svi nastavnici imaju pravo i dužnost kontinuirano se usavršavati, a RRiF VŠ im omogućava profesionalno napredovanje uz osiguranje jednakih uvjeta napredovanja na temelju ispunjavanja profesionalnih obveza. Svi dionici uključeni u RRiF VŠ trebaju se brinuti o interesima RRiF VŠ u duhu tolerancije, argumentirane rasprave, konstruktivne kritike te odgovornog i poštenog traganja za optimalnim rješenjima.

U svrhu sprječavanja možebitnog neetičkog ponašanja, netolerancije ili bilo kojeg oblika diskriminacije studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, RRiF VŠ od osnutka ima ustrojeno Etičko povjerenstvo. Ono se sastoji od pet članova, a prilikom izbora članova vodi se računa o ravnomjernoj zastupljenosti nastavnika, studenata i suradnika.

Etičko povjerenstvo posebnu pozornost pridaje otkrivanju možebitnih neprihvatljivih aktivnosti u nastavi. U slučaju kada Etičko povjerenstvo na temelju razgovora sa stranama u postupku utvrdi postajanje nekog od oblika neetičkog ponašanja, netolerancije ili diskriminacije, ono postupa i donosi mjere u skladu s:

 • Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti nastavnika i asistenata RRiF VŠ, kojim su uređene lakše i teže povrede radnih obveza, stegovne mjere i njihovo izvršenje te način postupanja i ovlaštenje Stegovnog povjerenstva RRiF VŠ
 • Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata RRiF VŠ, kojim se utvrđuju lakše i teže povrede studentskih obveza, pokretanje stegovnog postupka, stegovne mjere kao i materijalna odgovornost studenata za naknadu štete nanesene imovini RRiF VŠ.

Studenti zaštitu i osiguravanje svojih prava mogu ostvariti i putem Studentskog pravobranitelja kojeg imenuje Studentski zbor RRiF VŠ.

Između ostalog, Studentski pravobranitelj:

 • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima RRiF VŠ,
 • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava i dužnosti tijekom studija, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Etičkom kodeksu i općim aktima RRiF VŠ,
 • sudjeluje u stegovnim postupcima pokrenutim protiv studenata RRiF VŠ radi zaštite
 • njihovih prava,
 • podnosi Studentskom zboru RRiF VŠ izvješće o svome radu,
 • obavlja i druge poslove predviđene općim aktom Studentskog zbora RRiF VŠ ili posebnom odlukom Stručnog vijeća RRiF VŠ, uz suglasnost ili na prijedlog Studentskog zbora.

Studenti mogu svoje prigovore u vezi s neetičkim ponašanjem pojedinaca (nastavnika, drugih studenata ili nenastavnog osoblja) iznijeti izravno Dekanu, dostaviti pisano putem elektroničke pošte na tajništvo RRiF VŠ ili članu Etičkog povjerenstva (kontakt je objavljen na mrežnoj stranici) ili pismo s prigovorom ubaciti u „studentski sandučić“ (pismo može biti i anonimno). Studenti i nastavnici na kraju svakog semestra mogu popuniti anonimnu anketu te u njoj mogu također izjaviti svoje prigovore te navesti svoja zapažanja ili nekorektne radnje s kojima su se susreli. Posljedično, slučaj može doći i na Etičko povjerenstvo.

Članovi Etičkog povjerenstva RRiF VŠ su:

dr.sc. Tamara Cirkveni Filipović, profesor visoke škole

Ante Vidović, dipl. iur., viši predavač

mr. Anja Božina, viši predavač

Studentica Jasminka Ostroški (preddiplomski stručni studij)

Student Andrej Habek (preddiplomski stručni studij)

Kontakt: EduNet-om