Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Etički kodeks RRiF Visoke škole za financijski menadžment sadržava moralna načela i načela profesionalne etike kojima se u svom profesionalnom i javnom djelovanju trebaju ravnati profesori, asistenti, nastavnici, predavači i svi drugi zaposlenici na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment, svi studenti upisani na RRiF VŠ,  kao i na sve druge osobe koje nisu zaposlenici RRiF Visoke škole, ali sudjeluju u radu i djelovanju iste, ako se ponašanje i djelovanje tih osoba može izravno povezati sa RRiF Visokom školom.

Radi ostvarenja i provedbe odredaba ovog Etičkog kodeksa te kvalitetnog razvoja i primjene njime prihvaćenih etičkih standarda, bilo u vezi s načelnim pitanjima ili u pojedinim konkretnim slučajevima tumačenja i primjene Etičkog kodeksa, na RRiF Visokoj školi djeluje Etičko povjerenstvo.

Etičko povjerenstvo odlučuje o kršenju odredaba ovog Etičkog kodeksa – donosi mišljenje o načelnim pitanjima kao i o usklađenosti ponašanja u konkretnim slučajevima s načelima i odredbama Etičkog kodeksa.

Članovi Etičkog povjerenstva RRiF VŠ su:

 dr.sc. Tamara Cirkveni Filipović, profesor visoke škole

Ante Vidović, dipl. iur., viši predavač

mr. Anja Božina, predavač

Studentica Mateja Špoljar (specijalistički diplomski stručni studij)

Student Sandro Cesar (preddiplomski stručni studij)