Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Natječaj za izbor u nastavna zvanja

Objavljeno
12.09.2022.

Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članka 29. i članka 36. Statuta RRiF Visoke škole za financijski menadžment u Zagrebu, Stručno vijeće RRiF Visoke škole za financijski menadžment u Zagrebu, raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA

 

Izbor u nastavna zvanja:

  1. jedan nastavnik u nastavno zvanje profesor visoke škole u trajnom zvanju, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  2. jedan nastavnik u nastavno zvanje predavač, područje društvenih znanosti, polje pravo

 

Izbor u naslovna nastavna zvanja:

  1. više nastavnika u naslovno nastavno zvanje profesor visoke škole, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  2. više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  3. više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, područje društvenih znanosti, polje pravo

 

Uvjeti za izbor u nastavna i naslovno nastavna zvanja određeni su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (Nar. nov. br. 20/12., 85/13. i 4/15.) i Statutom RRiF Visoke škole za financijski menadžment u Zagrebu.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe obaju spolova.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, domovnicu ili izvadak iz aplikacije e- građani, diplomu (originali na uvid na zahtjev povjerenstva), dokaz o prethodnom izboru u zvanja ako postoji, popis relevantnih radova s pripadajućim sažetkom, dokaz o ostvarenom radnom iskustvu, odnosno iskustvu rada u struci (obvezno priložiti e-ispis Matične evidencije HZMO-a), dokaze o nastavnoj aktivnosti i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje.

 

Prijave s priloženom dokumentacijom podnose se isključivo na hrvatskom jeziku, odnosno svi dokumenti trebaju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni.

 

Prijave s dokumentacijom se predaju poštom (isključivo preporučenom), na adresu: RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 29, 10000 Zagreb, i elektroničkom poštom na adresu visoka-skola@rrif.hr, u roku od 30 dana od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama'' s naznakom: „Za natječaj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Preslike traženih dokumenata ostaju u arhivi RRiF VŠ te se ne vraćaju pristupnicima.

 

RRiF Visoka škola za financijski menadžment