Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Natječaj za izbor u nastavna zvanja

Objavljeno
07.08.2019.

Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03., 198/03., 105/04. , 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) i članka 29. i članka 36. Statuta RRiF Visoke škole za financijski menadžment u Zagrebu, Stručno vijeće RRiF Visoke škole za financijski menadžment u Zagrebu, raspisuje

NATJEČAJ

ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA

 

 

Izbor u naslovno nastavno zvanje (bez zasnivanja radnog odnosa):

  1. jedan nastavnik u naslovno nastavno zvanje viši predavač, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  2. jedan nastavnik u naslovno nastavno zvanje viši predavač, područje društvenih znanosti, polje pravo

 

Uvjeti za izbor u nastavna i naslovno nastavna zvanja određeni su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07. i 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 31/17.),  Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (Nar. nov. br. 20/12., 85/13. i 4/15.) i Statutom RRiF Visoke škole za financijski menadžment u Zagrebu.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe obaju spolova.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, domovnicu, diplomu, popis radova s pripadajućim sažetkom,  dokaz o ostvarenom radnom iskustvu odnosno iskustvu rada u struci (obvezno priložiti e-ispis Matične evidencije HZMO-a) i dokazima o nastavnoj aktivnosti (u tiskanom i elektronskom obliku)

Prijave s priloženom dokumentacijom podnose se isključivo na hrvatskom jeziku, odnosno svi dokumenti trebaju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni.

 

Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 29, 10000 Zagreb.

 

Pristupnici s nepotpunim i nepravovremeno poslanim prijavama ne smatraju se pristupnicima na natječaj.

 

RRiF Visoka škola za financijski menadžment

Dekanica:

dr. sc. Đurđica Jurić, profesor visoke škole