Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

XXIII. MEĐUNARODNA ZNANSTVENA I STRUČNA KONFERENCIJA

"RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT"
RiM
22.-23. rujna 2022., Hrvatska           - 


ZBORNIK KONFERENCIJE RAČUNOVODSTVO i MENADŽMENT - za preuzimanje

 

RASPORED IZLAGANJA 

RRiF Visoka škola za financijski menadžment i Udruga "Hrvatski računovođa" pozivaju vas na svoju XXIII. međunarodnu znanstvenu i stručnu konferenciju "Računovodstvo i menadžment" koja će se, održati u Zagrebu, Republika Hrvatska.


Autor fotografije: M. Gašparović

Za sve sudionike koji nisu u mogućnosti osobno sudjelovati postoji mogućnost on-line sudjelovanja na konferenciji.

   


Termin održavanja: od 22. do 23. rujna 2022. godine.

 

Konferencija RIM jedna je od rijetkih konferencija specijalizirana za područje računovodstva, financija i menadžmenta i pridonosi stjecanju uvjeta za izbore/reizbore u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja.

U sklopu XXIII. konferencije održat će se i sekcija „pozvanih predavanja“.

Prijava:

Znanstveni radovi: Prijavljeni znanstveni radovi prolaze recenziju. Prihvaćeni radovi na hrvatskom jeziku biti će objavljeni u Zborniku znanstvenih radova s inozemnom recenzijom i međunarodnim uredništvom. Prihvaćeni radovi na engleskom jeziku biti će objavljeni u publikaciji Conference Proceedings.

Stručni radovi: Stručni radovi mogu se slati na hrvatskom i engleskom jeziku, a prihvaćeni stručni radovi biti će objavljeni u Zborniku stručnih radova.

Izabrani radovi biti će objavljeni i u časopisu „Journal of Accounting and Management“. U svrhu objave radova u časopisu „Journal of Accounting and Management“ izabrane radove na hrvatskom jeziku naknadno će biti potrebno dostaviti i na engleskom jeziku. Autori radova koji će biti odabrani za objavu u časopisu Journal of Accounting and Management biti će o tome posebno obaviješteni.

Napomena: Autori iz regije (Republika Bosna i Hercegovina, Republika Crna Gora i Republika Srbija) svoje znanstvene ili stručne radove ne moraju prevoditi na hrvatski jezik, no isti moraju biti pisani latiničnim pismom.

Prijavu za sudjelovanje i skraćeni sažetak s ciljevima rada (abstract) s najviše 900 znakova i 5 ključnih riječi treba dostaviti do 15. lipnja 2022. e-poštom na adresu: rim@rrif.hr. Cijeli rad sa sažetkom može sadržavati najviše 10 stranica s tablicama, slikama i literaturom, a sažetak do 1 500 znakova. Svaka dodatna stranica naplaćuje se 10 € (75 kn).

Rad i sažetak treba dostaviti do 30. lipnja 2022. Recenzenti će dovršiti i dostaviti recenzije do 20. srpnja 2022. Konačnu verziju rada nakon recenzije treba dostaviti do 31. srpnja 2022.

Prilikom slanja prijave i skraćenog sažetka sudionici trebaju navesti oznaku za područje i vrstu rada te time naznačiti kojem području rad pripada i je li znanstveni ili stručni.

Pripadajuće oznake za područje i vrstu rada

RAČUNOVODSTVO

ZNANSTVENI RAD

STRUČNI RAD

Financijsko računovodstvo

RZ1

RS1

Menadžersko računovodstvo

RZ2

RS2

Revizija

RZ3

RS3

Financijska analiza

RZ4

RS4

Porezi

RZ5

RS5

Forenzično računovodstvo

RZ6

RS6

 

 

 

MENADŽMENT

ZNANSTVENI RAD

STRUČNI RAD

Opći menadžment

MZ1

MS1

Financijski menadžment

MZ2

MS2

Marketing menadžment

MZ3

MS3

Kvantitativni menadžment

MZ4

MS4

Poslovna izvrsnost

MZ5

MS5

Informatički menadžment

MZ6

MS6

 

U sklopu XXIII. konferencije održat će se i sekcija „pozvanih predavanja“. Prijave zainteresiranih predavača za „pozvano predavanje“ podnose se najkasnije do 30. lipnja 2022. putem prijavnog obrasca na e-mail rim@rrif.hr, a izbor tema izvršit će Organizacijski odbor konferencije, rukovodeći se kriterijem aktualnosti i atraktivnosti predložene teme.

Kotizacija:

Svi autori radova plaćaju kotizaciju prema navedenim cijenama.

Student/ica kao koautor rada oslobođen/a je plaćanja naknade. Uz prijavu za sudjelovanje, studenti moraju priložiti dokument koji potvrđuje njihov status. Pismo mora biti napisano na memorandumu ustanove i naslovljeno na Organizacijski odbor Konferencije Računovodstvo i menadžment, Martićeva 29, Zagreb.

Plaćanje se obavlja uplatom na IBAN Udruge "Hrvatski računovođa" HR9124020061100071316 prema ponudi koja se dostavlja nakon zaprimanja sažetka i prijave.

Slušateljima će ponuda biti poslana nakon prijave.

Autori/koautori radova, kotizacije za sudjelovanje trebaju uplatiti do 15. lipnja 2022. Za uplate nakon 15. lipnja 2022. cijena se povećava za 15%.

U slučaju neprihvaćanja rada nakon obavljene recenzije, odnosno pregleda stručnog rada zadržava se naknada u sveukupnoj svoti od 375 kn (50 €).

Autori radova, prijavu za sudjelovanje, obvezni su dostaviti elektroničnom poštom do 15. lipnja 2022., a ostali sudionici do 10. rujna 2022.

 

Kotizacija (PDV uključen)

 

 

 

kn

 

Znanstveni radovi

prvi autor

1800

240

 

drugi autor

900

120

 

treći autor

GRATIS

GRATIS

Stručni radovi

prvi autor

1800

240

 

drugi autor

900

120

 

treći autor

GRATIS

GRATIS

Sudionici bez radova- slušatelji

500

70

 

Studenti

GRATIS

GRATIS

 

Dodatna stranica (preko deset)**

75

10

 

Lektoriranje i tehničko uređenje teksta na zahtjev autora

375

50

 

 

Dokumenti:

 

Važni datumi:

  • Prijava za sudjelovanje i skraćeni sažetak do 15. lipnja 2022.
  • Dostava rada do 30. lipnja 2022.
  • Prijava za "pozvano predavanje" do 30. lipnja 2022.
  • Konačna verzija rada nakon recenzije do 31. srpnja 2022.
  • Prijava sudjelovanja slušatelja do 20. rujna 2022.

Kontakti:

  • www.rvs.hr e-pošta: rim@rrif.hr / tel: +385 1 46 99 735
  • Adresa: RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska

 
Autor fotografije: M. Gašparović