ERASMUS+ i RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT

Sudjelovanje u programu Erasmus+ dio je Strateškog plana internacionalizacije RRiF Visoke škole (2014.-.2020.). Svojim sudjelovanjem u Erasmus+ programu RRiF Visoka škola želi doprinijeti ciljevima Europske unije u visokom obrazovanju koji uključuju pet prioriteta:
1. Povećati razinu postignuća u svrhu zadovoljavanja potreba diplomanata i istraživača Europe,
2. Povećati važnost i kvalitetu visokog obrazovanja,
3. Poboljšati kvalitetu kroz mobilnost i prekograničnu suradnju.
4. Povezati visoko obrazovanje, istraživanje i gospodarstvo za izvrsnost i regionalni razvoj.
5. poboljšati upravljanje i financiranje.

Mobilnost u svrhu učenja jača profesionalnu, socijalnu i interkulturnu dimenziju pojedinca te zapošljivost. To su ujedno i temelji internacionalizacije i modernizacije obrazovanja u europskom prostotu visokog obrazovanja, ali i glavni alat za daljnji razvoj.

 POŠTIVANJE NAČELA ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION

RRiF Visoka škola sudjeluje u Ključnoj aktivnosti 1-mobilnost studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja te se obvezuje i promovira:

Poštivati principe jednakosti, pravednosti i nediskriminacije te osigurati jednake mogućnosti za sve sudionike.
RRiF Visoka škola uokviru Erasmus+ programa obvezna je poštovati načelo jednakosti i pravednosti te ne diskriminirati na temelju spola, rase, etničkog i socijlanoag podrijetla, jezika, religije i vjerovanja, političkog i drugog mišljenja, seksualne orijentacije, dobi, invalidnosti. Svim potencijalnim sudionicima obvezna je omogućiti jednake mogućnosti sudjelovanje posebno iz podzastupljenih skupina: studentima s invaliditetom, slabijeg socio-ekonomskog statusa, roditeljima s djecom i dr.).
RRiF Visoka škola i u okviru svog Etičkog kodeksa poštuje i promovira načela  jednakosti, pravednosti i nediskriminacije te osigurava jednake mogućnosti za sve sudionike.

Osigurati potpuno priznavanje uspješno završenih aktivnosti studijske mobilnosti te stručne prakse (kada je moguće) te postignuća studenata uključiti u Diploma Supplement.
RRiF Visoka škola u skladu s Pravilnikom o mobilnosti na RRiF VŠ sve uspješno završene studijske mobilnosti i stručnu praksu prethodno dogovorene Learning Agreementom u potpunosti priznaje te uključuje u Diploma Supplement koji se izdaje studentu na engleskom i hrvatskom jeziku bez naknade, a po završetku studija. Pri priznavanju koristi se ECTS bodovni sustav.

Kod mobilnosti u okviru Erasmus+ programa studentima se ne naplaćuje školarina.

GLAVNE ZNAČAJKE

Prije mobilnosti:
* RRiF Visoka škola jednom godišnje aktualizira “course catalogue” kao i glavne informacije o studijskim programima RRiF VŠ.
* Dolaznu i odlaznu mobilnost moguće je ostvariti samo u okviru prethodno zaključenih sporazuma.
* Osobe koje odlaze na mobilnost imaju pravo na pomoć pri pripremi za mobilnost posebno jezičnu pripremu.
*  Studijska i mobilnost osoblja temelje se na Learning Agreement sklopljenim i ovjerenim prije odlaska na mobilnost.
* Sudionici dolazne i odlazne mobilnosti imaju pravno na pomoć pri izdavanju vize i osiguranja.
* Sudionici dolazne mobilnosti imaju pravo na pomoć pri pronalaženju smještaja.

Tijekom mobilnosti:
* RRiF Visoka škola osigurava jednak akademski tretman i uslugu domaćim i studentima i  osoblju kao i sudionicima dolazne mobilnosti.
* Dolazni studenti imaju pravo na mentorstvo te pomoć pri svladavanju jezika.

Nakon mobilnosti:
* 
RRiF Visoka škola osigurava potpuno proznavanje uspješno završenih aktivnosti studijske mobilnosti te stručne prakse (kada je moguće) te postignuća studenata uključuje u Diploma Supplement.
* Dolaznim studentima izdaje se Transcript of Records koji sadržava sva postignuća studenta tijekom razdoblja mobilnosti.
* Studentima po povratku na institucija nakon razdoblja mobilnosti pomaže se pri ponovnoj integraciji.
* Nastavnom i nenastavnom osoblju priznaju se postignuća uključena u Mobility Agreement.”
_____________________________________________________________________________________________________________________


unnamedNOVI LOGO ERASMUS

Što je Erasmus+?

Erasmus+ novi je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020. Zamjenjuje brojne postojeće programe EU-a koji obuhvaćaju sva područja obrazovanja: Program za cjeloživotno učenje s njegova četiri sektorska potprograma – Erasmus (visoko obrazovanje), Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), Comenius (predškolski odgoj i opće obrazovanje), Grundtvig (opće obrazovanje odraslih); program Mladi na djelu i pet međunarodnih programa (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink te program za suradnju s industrijaliziranim zemljama). Po prvi put, Erasmus+ pružit će potporu EU-a i sportu, posebno amaterskim sportovima.

Budžet programa Erasmus+ znatno je veći od budžeta postojećih programa koje obuhvaća (za čak 40 %) što svjedoči o prepoznavanju važnosti obrazovanja, osposobljavanja, područja mladih i sporta  u političkim planovima EU-a i država članica. Ima za cilj potaknuti osobni razvoj te povećati zapošljivost.

Novi program nastavlja se na iskustvo i uspjeh postojećih programa kao što je Erasmus, no imat će znatno veći utjecaj. Temelji se na pretpostavci da je ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje ključno kako bi se razvio potencijal neovisno o starosti ili iskustvu.

Što će se podupirati programom Erasmus+?

Erasmus+ ima za cilj povećati kvalitetu i važnost kvalifikacija i vještina. Dvije trećine sredstava u okviru programa Erasmus+ izdvojit će se za stipendije za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inozemstvu za 4 milijuna osoba (u odnosu na 2,7 milijuna u razdoblju 2007.— 2013.). Razdoblje provedeno u inozemstvu može varirati od nekoliko dana do godine dana.

Erasmus+ otvoren je studentima, obrazovnim djelatnicima, vježbenicima, volonterima, voditeljima rada s mladima i osobama koje rade u amaterskim sportovima. Njime će se također omogućiti sredstva za partnerstva među obrazovnim ustanovama, organizacijama za mlade, poduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama, kao i potpora reformama u državama članicama kako bi modernizirale obrazovanje i osposobljavanje te promovirale inovacije, poduzetništvo i zapošljivost.

Pružit će se veća potpora IT platformama kao što je e-Twinning kako bi se povezale škole i drugi pružatelji usluga obrazovanja putem interneta.

Erasmus+ pridonijet će razvoju europske dimenzije u sportu pomažući u borbi protiv prekograničnih prijetnji poput namještanja utakmica i dopinga. Pružit će se potpora i transnacionalnim projektima koji uključuju organizacije amaterskog sporta koje promiču, na primjer, dobro upravljanje, socijalnu uključenost, dvojne karijere i tjelesnu aktivnost za sve.

Koje zemlje mogu sudjelovati u programu Erasmus+?

  • Države članice EU-a,
  • Države pristupnice, države kandidatkinje i države potencijalne kandidatkinje u okviru pretpristupne strategije,
  • Države članice Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom području             (EGP),
  • Švicarska Konfederacija ako potpiše posebni međunarodni sporazum,
  • Zemlje obuhvaćene Europskom politikom susjedstva koje su potpisale bilateralni sporazum.

Države članice EU-a automatski su obuvaćene programom Erasmus+. Ostale zemlje iz prethodno navedenog popisa mogu postati „programske zemlje” ako ispune određene administrativne uvjete i uspostave Nacionalnu agenciju koja će upravljati programom.

Sve ostale zemlje u svijetu su „partnerske zemlje” i mogu sudjelovati u određenim aktivnostima ili u skladu s posebnim uvjetima.

Informacije preuzete s web stranice Agencije za mobilnost i programe EU – www.mobilnost.hr