novi programi Erasmus+ i Europske Snage Solidarnosti ilustracija

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a obuhvaća razdoblje od 2021. do 2027.
Obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport najvažnija su područja za osobni i profesionalni razvoj građana. Visokokvalitetno, uključivo obrazovanje i osposobljavanje te informalno i neformalno učenje na koncu mladima, ali i sudionicima svih dobi, pružaju kvalifikacije i vještine potrebne za konstruktivno sudjelovanje u demokratskom društvu, međukulturno razumijevanje i uspješan prelazak na tržište rada.
Nakon velikog uspjeha u razdoblju od 2014. do 2020. uloženo je još više truda da program Erasmus+ pruži priliku većem broju sudionika i širem spektru organizacija, a u prvom je planu njegov kvalitativni učinak i doprinos uključivijem i povezanijem, zelenijem i digitalnijem društvu. Europskim građanima treba više znanja, vještina i kompetencija za život u dinamičnom društvu koje se sve više okreće mobilnosti, multikulturalizmu i digitalizaciji.

Boravak u drugoj zemlji radi studiranja, učenja i rada trebao bi postati standard, a svatko bi osim materinskoga trebao znati i dva strana jezika. Ovaj je program bitan element za ostvarenje ciljeva europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje 2021. – 2027., europske strategije za mlade i plana rada Europske unije u području sporta. U pandemiji bolesti COVID-19 pokazalo se da je pristup obrazovanju važniji nego ikad za brz oporavak, a ujedno i za promicanje jednakih mogućnosti za sve. U tom procesu oporavka program Erasmus+ podiže svoju uključivu dimenziju na novu razinu te podupire mogućnosti za osobni, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj ljudi u Europi i šire kako nitko ne bi bio zapostavljen.
Kako bi se povećao kvalitativan učinak njegovih aktivnosti i svima osigurale jednake mogućnosti, program će u većoj i boljoj mjeri obuhvaćati ljude različite dobi iz raznolikih kulturnih, društvenih i gospodarskih sredina. Vrlo je važno ovaj program približiti i onima koji imaju manje mogućnosti, uključujući osobe s invaliditetom i migrante te građane Europske unije koji žive u udaljenim područjima ili se suočavaju sa socioekonomskim poteškoćama. Na taj će način program poticati sudionike, osobito mlade, da se uključe u civilno društvo i nauče u njemu aktivno sudjelovati, upoznajući se sa zajedničkim vrijednostima Europske unije.

Razvoj digitalnih vještina te kompetencija i vještina u područjima koja su usmjerena na budućnost, kao što su borba protiv klimatskih promjena, čista energija, umjetna inteligencija, robotika i analiza velike količine podataka, ključan je za budući održivi rast i koheziju u Europi. Program tome može znatno doprinijeti poticanjem inovacija i stjecanja potrebnog znanja, vještina i kompetencija u Europi. Poduzeća u EU-u trebaju iskoristiti talente i inovacije da postanu konkurentnija. To ulaganje u znanje, vještine i kompetencije bit će važno za pojedince, ustanove, organizacije i društvo u cjelini jer će pridonijeti održivom rastu, pravednosti, blagostanju i socijalnoj uključivosti u Europi i šire.
Program nastoji utjecati i na negativne trendove ograničenog sudjelovanja u demokratskom životu i općenito slabe upoznatosti s europskim pitanjima i njihovim utjecajem na živote svih europskih građana. Mnogi se nisu skloni aktivno angažirati u svojim zajednicama ni sudjelovati u političkom i društvenom životu Europske unije ili pritom nailaze na poteškoće. Jačanje europskog identiteta i sudjelovanja mladih u demokratskim procesima od presudne je važnosti za budućnost Europske unije. Tome mogu pridonijeti i aktivnosti neformalnog učenja, čiji je cilj jačanje vještina i kompetencija mladih te njihova aktivnog građanstva.
U skladu s prioritetom Europske unije da njezino gospodarstvo postane održivo projekti bi trebali biti prihvatljivi za okoliš i uključivati zelenu praksu u svim aspektima. Pri osmišljavanju projekata organizacije i sudionici trebaju voditi računa o okolišu, što će ih potaknuti da raspravljaju i uče o zaštiti okoliša i da razmišljaju o tome kako joj mogu doprinijeti te će im pomoći da osmisle alternativne, zelenije načine provedbe svojih aktivnosti.

Podupiranje i olakšavanje transnacionalne i međunarodne suradnje među organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta važno je da bi se ljudima omogućilo stjecanje više ključnih kompetencija, smanjilo rano napuštanje školovanja i lakše priznavale kompetencije stečene formalnim, informalnim i neformalnim učenjem. Time se pospješuje razmjena ideja, primjera dobre prakse i stručnog znanja te razvoj digitalnih sposobnosti, što pridonosi visokokvalitetnom obrazovanju i jača socijalnu koheziju.

Program Erasmus+ jedna je od najvidljivijih uspješnih inicijativa Europske unije. Temelji se na više od 30 godina iskustva s europskim programima u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi, ali i u međunarodnim partnerstvima.

Bitna obilježja programa ERASMUS+

 

-zaštita, zdravlje i sigurnost sudionika,
- višejezičnost,
- međunarodna dimenzija,
- priznavanje i vrednovanje vještina i kvalifikacija.

Preuzeto iz Erasmus+ Vodič kroz program 2. verzija (2021.) -8.4.2021.– https://bit.ly/3HQhlps