Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

VELEUČILIŠTE RRiF

raspisuje

 NATJEČAJ

za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru programa Erasmus +

Ključna aktivnost 1

u okviru projekta 2022-1-HR01-KA131-HED-000060696

OPĆI DIO 

Veleučilište RRiF  objavljuje natječaj za dodjelu financijske potpore za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru programa Erasmus +.

Veleučilište RRiF  dodijeljena je Erasmus Charter for Higher Education (Erasmus povelja za visoko obrazovanje) za razdoblje 2021. - 2027. te je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus + može se realizirati u razdoblju od 1.6.2022. do 30.07.2024. godine - ak. god. 2022./23. i 2023/24.

POSEBNI DIO 

Tko se može prijaviti 

Nastavno i nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:

  • održavanja nastave (nastavno osoblje) – mora postojati potpisan Erasmus+ sporazum.
  • stručnog usavršavanja (nastavno i nenastavno osoblje) – međuinstitucijski sporazum nije potreban uz sljedeće napomene: ako se usavršavanje ostvaruje na visokoškolskoj ustanovi ista mora biti nositeljica Erasmus Charter for Higher Education te ako se usavršavanje ostvaruje na ustanovi koja nema status visokog učilišta međusobni odnos određen je individualnim planom rada i ne sklapa se Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Stručno usavršavanje uključuje: pohađanje strukturiranog tečaja, radionice ili jezičnog treninga usmjerenog na profesionalne potrebe sudionika te; job shadowing tj. praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanu njihovih stručnih aktivnosti.
Kombinirana/blended mobilnost sastoji seod 2 vrste mobilnosti: razdoblja fizičke mobilnosti na stranoj ustanovi i razdoblja online/virtualne mobilnosti od kuće ili eventualno iz zemlje mobilnosti. Za ukupno vrijeme trajanja online/virtualne mobilnostiod kuće, pojedinačna financijska potpora se ne isplaćuje.

Nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH za održavanje nastave  nije potrebno sklapanje Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma.

Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Veleučilišta RRiF  zaposleno na temelju Ugovora o radu ili vanjski suradnici zaposleni na temelju Ugovora o djelu.

Za aktivnost održavanje nastave sudionici mogu biti članovi nastavnog osoblja.

Za aktivnost stručno usavršavanje sudionici mogu biti članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja.

Za dolaznu mobilnost (održavanja nastave) moguć je dolazak stručnjaka iz programski zemalja (ne uključuje RH).

Prednost pri odabiru imaju kandidati koji još nisu primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je ostvariti mobilnost u programskim zemljama - članicama EU-a te Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Sjevernoj Makedoniji, Turskoj i Srbiji.

Trajanje aktivnosti

Mobilnost u sklopu programa Erasmus + ostvaruje se od  1.9.2021. do 31.10.2023. godine - ak. god. 2021/22. i 2022./23.

Mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i u svrhu osposobljavanja može trajati najkraće dana (1 dan za dolazne predavače), a najdulje mjeseca (ne računajući dane provedene na putu)U slučaju osoblja pozvanog iz inozemnih tvrtki, minimalno trajanje mobilnosti među državama sudionicama programa iznosi jedan dan.

Uvjet je za  nastavno  osoblje  koje  se  prijavljuje  za  aktivnost podučavanja održati najmanje 8 sati  nastave tjedno (ili za bilo koje kraće razdoblje boravka). Ako se podučavanje kombinira s osposobljavanjem tijekom iste mobilnosti u inozemstvu, najmanji broj sati podučavanja tjedno (ili za bilo koje kraće razdoblje boravka) smanjuje se na4 sata. Obveza od najmanje 8 sati nastave ne odnosi se na dolazno nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu i ne smije se prekidati osim u slučaju postojanja objektivnih razloga.

Financijska potpora

Pojedinačna financijska potpora za nastavno i nenastavno osoblje uključuje iznose za troškove života i iznose za putne troškove. (str. 9-11).

Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na Natječaj ali ne uđe u krug stipendiranih osoba može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero – grant staff) te se na njih primjenjuju sva pravila kao i za osoblje koje će primiti Erasmus+ financijsku potporu.

Na natječaj se ne mogu prijaviti osobe koje istovremeno primaju dodatnu financijsku potporu u svrhu mobilnosti iz nekog od fondova Europske unije.

Osoblje s posebnim potrebama ima pravo na uvećanu svotu mjesečne financijske potpore.

U skladu s načelima nove Erasmus povelje u visokom obrazovanjuvisoka učilišta moraju promicati praksu pogodnu za okoliš u svim aktivnostima povezanima s programom, štizmeđu ostalog podrazumijeva poticanje korištenja održivih prijevoznih sredstava za mobilnosttzv. zeleno putovanje. S tim u skladu, korištenje održivih oblika putovanja se dodatno financira.

Osiguranje

U skladu s pravilima pravilima Erasmus+ programa, sudionici mobilnosti obavezni su posjedovati zdravstveno osiguranje za cijelo razdoblje mobilnosti(uključujući i dane putovanja).
zemlje EU: a)od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zatražiti izdavanje Europskekarticezdravstvenog osiguranja (EKZO)
-zemlje izvan EU:a)potvrda HZZO-a -informacije na Zdravstvena zaštita u inozemstvu
| HZZO
ilib)polica osiguranja (mora obavezno uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu) koju plaća sudionik mobilnosti ili njegov matični fakultet/akademija ili b)polica putnog zdravstvenog osiguranja uključena u bankarski paket (dostaviti potvrdu od bankete uvjete u kojima je vidljivo što točno pokriva ugovoreno osiguranje,molimo nedostavljati ugovor s bankom).
VAŽNO:osiguranje koje pokriva EKZO/potvrda HZZO-amožda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije ili specifičneliječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno osiguranjekoje ugovara sudionik mobilnosti.
 Prilikom odabira putnog zdravstvenog osiguranja sudionici mobilnosti trebaju provjeriti zahtjeve inozemne ustanove odnosno veleposlanstva ciljne zemlje u Republici Hrvatskoj koje može tražiti određenu vrstu osiguranja kao uvjet za izdavanje vize.
Također, sudionik mobilnosti dužan je s ciljnom ustanovom provjeriti je li za potrebe predviđenih aktivnosti potrebno ugovoriti dodatno osiguranje osim obveznog zdravstvenog osiguranja.
Osiguranje od odgovornost ii osiguranje od nezgode obuhvaća štetu koju je uzrokovao sudionik mobilnostiili je nanesena sudioniku mobilnosti tijekom boravka u inozemstvu. Različita pravila tih osiguranja postoje u različitim zemljama i sudionici mobilnosti riskiraju da ne budu osigurani standardnim shemama, na primjer ako se ne smatraju zaposlenicima ili nisu formalno upisani u njihovu organizaciju primateljicu. Osim navedenog, preporučuje se osiguranje od gubitka ili krađe dokumenata, putnih karata i prtljage.

 

Odabir kandidata

Kandidate izabire Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće Veleučilišta RRiF.

Uvjeti za izbor su:

  • kvaliteta nastavnog plana / plana rada,
  • korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi i diseminacija rezultata,
  • usklađenost opsega aktivnosti i dužine boravka. 

Prednost pri odabiru imaju kandidati koji još nisu primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus.

Natječajna dokumentacija

  • životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku -poželjno EUROPASS,
  • motivacijsko pismo sa obrazloženom koristi za daljnji rad te način diseminacije stečenog iskustva (na hrvatskom ili engleskom jeziku),
  • plan rada / nastavni plan (prijedlog).

Rok za prijavu:

Natječaj je otvoren do alokacije svih sredstava po principu „first come first served“.

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili e poštom na adresu:

Veleučilište RRiF
Tajništvo
Martićeva 29
10000 Zagreb

erasmus@rrif.hr

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba kojoj će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će sa Ugovor o financijskoj potpori sa Veleučilište RRiF u svrhu boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi.

Postupak žalbe

Kandidat protiv odluke o odabiru kandidata može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od donošenja odluke  o odabranim kandidatima.
Žalba se dostavlja u tajništvo Veleučilišta RRiF.

Obavijest o obradi osobnih podataka

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en.

Završna napomena

Opće informacije Erasmus individualnoj mobilnosti u svrhu studijskog boravka dostupne su na www.rvs.hr 

Kontakt:

Martina Herceg Rendeli
e-mail: erasmus@rrif.hr
telefon: 01/4699-735 


U Zagrebu, 21.7.2022.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Prijavni obrazac

Motivacijsko pismo

Izjava - privola za korištenje osobnih podataka

Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada)

Sporazum o mobilnosti u svrhu održavanja nastave (nastavni plan)

Iznosi financijske potpore za Ključnu aktivnost 1

Napomena: U skladu s odredbama novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, dana 13. veljače 2023. godine RRiF Visoka škola za financijski menadžment postala je Veleučilište RRiF

Odluka o odabiru kandidata 8.3.2023.

 

REGISTAR BIP-ova

https://erasmusbip.org/