Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS 

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT U ZAGREBU

raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu financijskih potpora u okviru programa Erasmus +
Ključna aktivnost 1 za mobilnost studenata
u okviru projekta 2016-1-HR01-KA103-021879

 

OPĆI DIO

Cilj natječaja:

RRiF Visoka škola za financijski menadžment (dalje u tekstu RRiF VŠ) objavljuje natječaj za dodjelu financijske potpore studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove i tvrtke.

Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili obavljanje stručne prakse.

2014. godine RRiF Visokoj školi za financijski menadžment (dalje u tekstu RRiF Visoka škola). dodijeljena je Erasmus Charter for Higher Education (Erasmus povelja za visoko obrazovanje) te je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus + može se realizirati do 31.5.2018. godine

POSEBNI DIO

Tko se može prijaviti

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog i diplomskog studija koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske, status izbjeglice ili osobe bez državljanstva odnosno registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj..

Studenti preddiplomskog studija moraju u trenutku odlaska na mobilnost biti upisani u drugu, treću ili tzv. apsolventsku godinu studija.

Izvanredni studenti mogu se prijaviti na Natječaj i koristiti se financijskom potporom uz uvjet da za vrijeme razdoblja mobilnosti pohađaju redoviti studij.

Mobilnost u svrhu stručne prakse može se realizirati unutar godine dana od završetka studija. Studenti koji su pri kraju studija mogu se prijaviti na natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse i ostvariti je u godini nakon što diplomiraju.
Trajanje mobilnosti:

Mobilnost je moguće ostvariti do 31.5.2018.

Dužina boravka za aktivnost studijski boravak: najmanje 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina boravka za aktivnost stručna praksa: najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Prihvatne visokoškolske ustanove i tvrtke

Mobilnost je moguće ostvariti u sljedećim državama članicama Europske Unije: Austrija, Belgija, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Franscuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksembur, Mlata, nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija te u sljedećim državama: Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska i Turska.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka je sklopljen Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse je sklopljeni ugovor o stručnoj praksi s organizacijom u kojoj će se ista obavljati.

Student može predložiti ustanovu na kojoj bi želio ostvariti mobilnost.

Stručnu praksu moguće je obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje. Prihvatna institucija mora se nalaziti u jednoj od programskih zemalja- članice EU, Island, Lihtenštajn, Makedonija i Turska.

Stručnu praksu nije moguće obavljati u institucijama Europske unije i ostalim organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU, uključujući i specijalizirane agencije (popis dostupan na: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm).

Stručnu praksu pronalazi student sam ili u dogovoru s ECTS koordinatorom. Stručna praksa treba biti tematski povezana sa studijskim programom i trajati 30 do 40 sati tjedno.

Financijska potpora

Broj financijskih potpora ovisi o raspoloživosti sredstava prema Ugovoru o dodjeli financijske potpore sklopljenim između RRiF Visoke škole za financijski menadžment i Agencije za mobilnost i programe EU.

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećanu svotu mjesečne financijske potpore.

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa koji su odabrani za studijski boravak imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku potporu u iznosu 200,00 € mjesečno, a status dokazuju sukladno uvjetima:

- redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne smiju prelaziti 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Kao dokaz dostavlja se potvrda nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstva u mirovini dokaz su potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu.

- dostavljena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i pomiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

RRiF VŠ može zatražiti i dodatnu dokumentaciju na provjeru.

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava dodatak je za troškove života i ne pokriva sve troškove života. Studenti se, prije prijave na natječaj, trebaju informirati o troškovima života u stranoj zemlji.

Studenti koji zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u kvotu stipendiranih studenata mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente sa financijskom potporom.

Student ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ako je boravak u inozemstvu paralelno financiran sredstvima Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Osiguranje

Tijekom razdoblja mobilnosti (studijski boravak ili stručna praksa) student mora biti osiguran.
O vrstama osiguranja ovisno o mobilnosti pročitati OVDJE!

Odabir kandidata 

Uvjeti za odabir kandidata:

  • potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac.
  • dosadašnji akademski uspjeh,
  • motivacija studenta/ice (pismo motivacije)
  • ispunjene studentske obveze sukladno Pravilniku o stručnom studiju na RRiF Visokoj školi –formalni kriterij-

Povjerenstvo za odabir studenta će odabrati studente na osnovu ispunjavanja uvjeta Natječaja.
Studenti kojima je ovo prva mobilnost u okviru programa Erasmus imaju prioritet.

Natječajna dokumentacija

Sastavni dio ovog natječaja su Upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci uz koje je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

  • životopis (na Europass obrascu na engleskom ili hrvatskom jeziku),
  • motivacijsko pismo (na engleskom ili hrvatskom jeziku),


Rokovi prijave i objava rezultata

Natječaj je otvoren do alokacije svih sredstava po principu „first come first served“.

Rezultati se objavljuju na internetskim stranicama RRiF VŠ.

Izabrani kandidati bit će obaviješteni  o rezultatima putem elektroničke pošte,a odbijeni kandidati bit će pismeno putem elektroničke pošte obaviješteni o razlozima odbijanja.

Ako postoje uvjeti formirati će se „lista čekanja“,

Kandidati koji odustanu od realizacije mobilnosti ne svrstavaju se u skupinu odbijenih kandidata.

Postupak žalbe

Kandidat protiv odluke o odabiru kandidata može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana objave o odabranim kandidatima.

Žalba se dostavlja u tajništvo RRiF VŠ.

Završna napomena

Opće informacije Erasmus individualnoj mobilnosti u svrhu studijskog boravka dostupne su na www.visoka-skola-rrif.hr

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno na adresu:

RRiF Visoka škola  - Tajništvo

Martićeva 29
10000 Zagreb
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na javnu objavu vlastitog imena na listi koja sadrži rezultate natječaja.

Kontakt:

Jasna Vuk, predavač
e-mail: erasmus@rrif.hr
telefon: 01/4699-735

U Zagrebu, 15.8.2016.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA (za preuzimanje)

Upute odlazni studenti

ERASMUS+  - PARTNERSKE USTANOVE ZA INDIVIDUALNU MOBILNOST (lipanj 2016. – svibanj 2018.)