Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT U ZAGREBU

 raspisuje

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus +

Ključna aktivnost 1

 OPĆI DIO 

Erasmus + novi je program Europske komisije pruža mogućnost edukacije i treninga koji su ključni za povećanje konkurentnosti europskog gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta.

2014. godine RRiF Visokoj školi za financijski menadžment (dalje u tekstu RRiF Visoka škola). dodijeljena jeErasmus Charter for Higher Education (Erasmus povelja za visoko obrazovanje) te je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus + ostvaruje se od 1. lipnja 2014. do 31. svibnja 2016.

POSEBNI DIO

Tko se može prijaviti

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog i diplomskog studija koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države + Turska, Makedonija), status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili osobe s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

Studenti preddiplomskog studija moraju u trenutku odlaska na mobilnost biti upisani u drugu, treću ili tzv. apsolventsku godinu studija.

Izvanredni studenti mogu se prijaviti na Natječaj i koristiti se financijskom potporom uz uvjet da za vrijeme razdoblja mobilnosti pohađaju redoviti studij.

Prihvatne visokoškolske ustanove

Individualna mobilnost u svrhu studijskog boravka može se ostvariti na visokoškolskim ustanovama s kojima RRiF VŠ ima potpisan međuinstitucijski sporazum. Popis ustanova nalazi se ovdje.

Student može sam predložiti ustanovu na kojoj bi želio ostvariti mobilnost.

Natječaj se na individualnu mobilnost  studenta radi studijskog boravka u trajanju od 4 mjeseca na inozemnom partnerskom visokom učilištu.

Financijska potpora

Mjesečna financijska potpora koju student prima podijeljena je u tri kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

  1. kategorija:

Danska, Irska, Francuska, Italija, Austrija, Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljvstvo, Lihtenštajn i Norveška – 460 €

  1. kategorija:

Belgija, Češka, njemačka, Grčka, Španjolska, Cipar, Luksemburg, nizozemska, Portugal, Slovenija, Island i turska – 410 €

  1. kategorija:

Bugarska, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Makedonija – 360 €

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećanu svotu mjesečne financijske potpore ovisno o stupnju invaliditeta.

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa koji su odabrani za studijski boravak imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku potporu u iznosu 200,00 € mjesečno, a status dokazuju sukladno dokumentaciji Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju:

- redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne smiju prelaziti 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Kao dokaz dostavlja se potvrda nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstva u mirovini dokaz su potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu.

- dostavljena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i pomiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

RRiF VŠ može zatražiti i dodatnu dokumentaciju na provjeru.

 Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava dodatak je za troškove života i ne pokriva sve troškove života. Studenti se, prije prijave na natječaj, trebaju informirati o troškovima života u stranoj zemlji.

Studenti koji zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u kvotu stipendiranih studenata mogu na razmjenu otići u statusu zero-grant studenta. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente sa financijskom potporom.

Student ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ako je boravak u inozemstvu paralelno financiran sredstvima Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Odabir kandidata

Uvjeti za odabir kandidata:

  • dosadašnji akademski uspjeh,
  • motivacija studenta/ice,poznavanje engleskog i/ili stranog jezika koji je zahtjev prihvatne ustanove,
  • ispunjene studentske obveze sukladno Pravilniku o stručnom studiju na RRiF Visokoj školi.

Povjerenstvo za odabir studenta će odabrati studenta na osnovu ispunjavanja uvjeta Natječaja.

Natječajna dokumentacija 

Sastavni dio ovog natječaja je Prijavni obrazac uz koji je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

  • životopis (na Europass obrascu na engleskom ili hrvatskom jeziku),
  • motivacijsko pismo (na engleskom ili hrvatskom jeziku),

Rokovi prijave i objava rezultata 

Za ljetni semestar ak.god. 2014/15. natječaj je otvoren do alokacije svih sredstava.

Rezultati se objavljuju na internetskim stranicama RRiF VŠ.

izabrani kandidat bit će obaviješten  o rezultatima putem elektroničke pošte,a odbijeni kandidati bit će pismeno putem elektroničke pošte obaviješteni o razlozima odbijanja.

Ako postoje uvjeti formirati će se „lista čekanja“. Kandidati koji odustanu od realizacije mobilnosti ne svrstavaju se u skupinu odbijenih kandidati.

Postupak žalbe

Kandidat protiv odluke o odabiru kandidata može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana objave o odabranim kandidatima.

Žalba se dostavlja u tajništvo RRiF VŠ. 

Završna napomena

Budući da svi dokumenti potrebni za provedbu natječaja još nisu objavljeni od strane Europske komisije postoji mogućnost izmjena i nadopuna natječaja.

Opće informacije Erasmus individualnoj mobilnosti u svrhu studijskog boravka dostupne su na www.rvs.hr

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno na adresu:

RRiF Visoka škola  - Tajništvo
Martićeva 29
10000 Zagreb       

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na javnu objavu vlastitog imena na listi koja sadrži rezultate natječaja.

Kontakt:

Martina Herceg Rendeli

e-mail: visoka-skola@rrif.hr

telefon: 01/4699-735

U Zagrebu, 30.4.2015.
 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

REZULTATI NATJEČAJA