Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

 

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT U ZAGREBU

raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu financijskih potpora u okviru programa Erasmus +

Ključna aktivnost 1 za mobilnost studenata

u svrhu studijskog boravka i obavljanja stručne prakse

u okviru projekta2021-1-HR01-KA131-HED-000034278

 

OPĆI DIO

Cilj natječaja:

RRiF Visoka škola za financijski menadžment (dalje u tekstu RRiF VŠ) objavljuje natječaj za dodjelu financijske potpore studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove i tvrtke.

Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili obavljanje stručne prakse.
 RRiF Visokoj školi za financijski menadžment (dalje u tekstu RRiF Visoka škola) dodijeljena je Erasmus Charter for Higher Education (Erasmus povelja za visoko obrazovanje) za razdoblje 2021. - 2027. te je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus + može se realizirati u razdoblju od 1.9.2021. do 31.10.2023. godine - ak. god. 2021/22. i 2022./23. POSEBNI DIO

Tko se može prijaviti

 Na natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog i diplomskog studija koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske, status izbjeglice ili osobe bez državljanstva odnosno registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj od prve godine studija.

Izvanredni studenti mogu se prijaviti na Natječaj i koristiti se financijskom potporom uz uvjet da za vrijeme razdoblja mobilnosti pohađaju redoviti studij.

Mobilnost u svrhu stručne prakse može se realizirati unutar godine dana od završetka studija. Studenti koji su pri kraju studija mogu se prijaviti na natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse i ostvariti je u godini nakon što diplomiraju.


Trajanje mobilnosti:

Mobilnost je moguće ostvariti do 31.10.2023.

Dužina boravka za aktivnost studijski boravak: najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina boravka za aktivnost stručna praksa: najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina boravka za aktivnost stručna praksa u svrhu stjecanja digitalnih vještina: najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. 

Razdoblje studija u inozemstvu može obuhvaćati i razdoblje studija i  stručne prakse te može biti organizirana istovremeno ili da jedna aktivnost slijdi drugu.

Prihvatne visokoškolske ustanove i tvrtke

Mobilnost je moguće ostvariti u punopravnim sudionicama programa Erasmus+  -programskim zemljama (programme countries). Popis zemalja možete pronaći OVDJE.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka je sklopljen Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse je sklopljeni ugovor o stručnoj praksi s organizacijom u kojoj će se ista obavljati odnosno sklopljen Erasmus+ međuinstitucijski sporazum ako se praksa obavlja na visokom učilištu.

 Student predlaže ustanovu/organizaciju na kojoj bi želio ostvariti mobilnost.

Stručnu praksu u okviru studijskog programa i stručnu praksu u svrhu poboljšanja digitalnih vještina moguće je obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje. Prihvatna institucija mora se nalaziti u jednoj od zemalja punopravnim sudionicama programa Erasmus+  -programskim zemljama (programme countries). Popis zemalja možete pronaći OVDJE.

Stručnu praksu nije moguće obavljati u institucijama Europske unije i ostalim organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU, uključujući i specijalizirane agencije (popis dostupan na: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm).

Stručnu praksu pronalazi student sam ili u dogovoru s ECTS koordinatorom. Stručna praksa treba biti tematski povezana sa studijskim programom osim u slučajevima stručne prakse u svrhu poboljšanja digitalnih vještina (Digital Opportunity Traineeships ).

 


 Financijska potpora

Broj financijskih potpora ovisi o raspoloživosti sredstava prema Ugovoru o dodjeli financijske potpore sklopljenim između RRiF Visoke škole za financijski menadžment i Agencije za mobilnost i programe EU.
Financijsku potporu za mobilnost u okviru Erasmus+ moguće je ostvariti za najviše 12 mjeseci za svaku razinu studija.

  ODREDIŠTE MOBILNOSTI FINANCIJSKA POTPORA u EUR/mjesečno

GRUPA 1
Programske zemlje s višim  životnim troškovima

 Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška 550
 GRUPA 1
Programske zemlje sa srednje visokim životnim troškovima
 Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal  550
 GRUPA 1
Programske zemlje s nižim životnim troškovima
 Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Srbija,  Makedonija, Turska 550

Iznos financijske potpore za blended mobilnosti / kratkoročne fizičke mobilnosti u trajanju od 5-30 dana:

 Trajanje fizičke mobilnosti FINANCIJSKA POTPORA  
do 14 dana 70 EUR dnevno  
od 15 do 30 dana 50 EUR dnevno  Studenti koji se prijavljuju na mobilnost u svrhu obavljanja stručne praske 
imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu 200,00 € mjesečno.

Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na uvećanu financijsku potporu u skladu s posebnim potrebama sudionika mobilnosti -više informacija.

Studenti u nepovoljnom položaju koji su odabrani za studijski boravak imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu 200,00 € mjesečno.

Dodatak za studente u nepovoljnom položaju koji odlaze na mobilnost u svrhu studija dodjeljuje se:

• Studentima nižeg socioekonomskog statusa status dokazuju sukladno uvjetima:

- redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne smiju prelaziti 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Kao dokaz dostavlja se potvrda nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstva u mirovini dokaz su potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu.

- dostavljena IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i pomiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

• Studentima koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta u skladu s čl. 70., st. 1. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
- Dokazna dokumentacija:  Odluka kojom se odobrava azil ili supsidijarna zaštita; -dozvola boravka. Također, važno je da te osobe dokažu svoj identitet, a to je moguće: -putovnicom za azilanta; -posebnom putovnicom za stranca; -drugim identifikacijskim dokumentom.

  • Studenti s potporom za uključivanje ((dokumentacija: Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnika specijalista (obavezno original, ne stariji od 6 mjeseci)i rješenje nadležne ustanove/državnog tijela iz kojeg je vidljiv postotak i vrsta oštećenja (ako je primjenjivo, kopija))

• Drugim studentima prema kategorijama dostupnim na sljedećoj poveznici.

Važno: dvije vrste dodatka međusobno su isključive.

RRiF VŠ može zatražiti i dodatnu dokumentaciju na provjeru. 

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava dodatak je za troškove života i ne pokriva sve troškove života. Studenti se, prije prijave na natječaj, trebaju informirati o troškovima života u stranoj zemlji.

Studenti koji zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u kvotu stipendiranih studenata mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente sa financijskom potporom.

Student ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ako je boravak u inozemstvu paralelno financiran sredstvima Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

POTICAJ ZA KORIŠTENJE ZELENOG NAČNA PUTOVANJA
Studenti koji koriste zeleni način putovanja (green travel) što uključuje vlak, dijeljenje automobila (car pooling) te bicikl imaju pravo na dodatni financijski poticaj od 50 EUR. Studenti su obvezni predočiti dokaznu dokumentaciju prema uputi ustanove.


OsiguranjeTijekom razdoblja mobilnosti (studijski boravak ili stručna praksa) student mora biti osiguran.
O vrstama osiguranja ovisno o mobilnosti pročitati OVDJE!


Odabir kandidata 

Uvjeti za odabir kandidata:

- potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac.

-  dosadašnji akademski uspjeh,

-  motivacija studenta/ice (pismo motivacije)

- ispunjene studentske obveze sukladno Pravilniku o stručnim studijima na RRiF Visokoj školi –formalni kriterij-

Povjerenstvo za odabir studenta će odabrati studente na osnovu ispunjavanja uvjeta Natječaja.

 
Studenti kojima je ovo prva mobilnost u okviru programa Erasmus imaju prioritet.


Natječajna dokumentacija

Sastavni dio ovog natječaja su Upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci uz koje je potrebno dostaviti  životopis (na Europass obrascu na engleskom ili hrvatskom jeziku) i  motivacijsko pismo (na engleskom ili hrvatskom jeziku).

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA (za preuzimanje)


Rokovi prijave i objava rezultata 

Natječaj je otvoren do alokacije svih sredstava po principu „first come first served“. 

U svrhu osiguranja transparentnosti postupka rezultati se objavljuju na internetskim stranicama RRiF VŠ. Objavljuje se ime i prezime studenta te matični broj. Prijavom na natječaj studenti daju suglasnost za objavu osobnih podataka na Internet stranicama RRiF Visoke škole.

Izabrani kandidati bit će obaviješteni  o rezultatima, a odbijeni kandidati će biti pisano- putem elektroničke pošte, obaviješteni o razlozima odbijanja. 

Ako postoje uvjeti formirat će se „lista čekanja“,

Kandidati koji odustanu od realizacije mobilnosti ne svrstavaju se u skupinu odbijenih kandidata.

Postupak žalbe

Kandidat protiv odluke o odabiru kandidata može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana objave o odabranim kandidatima.

Žalba se dostavlja u tajništvo RRiF VŠ.

Obavijest o obradi osobnih podataka

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en.

Završna napomena

Opće informacije o Erasmus individualnoj mobilnosti dostupne su na www.rvs.hr.

  

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili skenirano e-poštom na adresu:

RRiF Visoka škola  - Tajništvo
Martićeva 29
10000 Zagreb
         

Za više informacija i dodatna pojašnjenja moguće se obratiti Erasmus+ koordinatoru. 
Kontakt: Martina Herceg Rendeli
e-mail: erasmus@rrif.ht / telefon: 01/4699-735

U Zagrebu, 2.10.2021.
(ažurirano 11.2.2022.)


Prava studenata navedena su u Erasmus Studentskoj Povelji 

ERASMUS+  - PARTNERSKE USTANOVE ZA INDIVIDUALNU MOBILNOST