Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 veleuciliste@rrif.hr

RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT U ZAGREBU

raspisuje

 NATJEČAJ

za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru programa Erasmus +

Ključna aktivnost 1

u okviru projekta 2021-1-HR01-KA131-HED-000034278

OPĆI DIO 

RRiF Visoka škola za financijski menadžment (dalje u tekstu RRiF VŠ) objavljuje natječaj za dodjelu financijske potpore za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru programa Erasmus +.


 RRiF Visokoj školi za financijski menadžment (dalje u tekstu RRiF Visoka škola) dodijeljena je Erasmus Charter for Higher Education (Erasmus povelja za visoko obrazovanje) za razdoblje 2021. - 2027. te je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus + može se realizirati u razdoblju od 1.9.2021. do 31.10.2023. godine - ak. god. 2021/22. i 2022./23.

POSEBNI DIO 

Tko se može prijaviti 

Nastavno i nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:

  • održavanja nastave (nastavno osoblje) – mora postojati potpisan Erasmus+ sporazum.
  • stručnog usavršavanja (nastavno i nenastavno osoblje) – međuinstitucijski sporazum nije potreban uz sljedeće napomene: ako se usavršavanje ostvaruje na visokoškolskoj ustanovi ista mora biti nositeljica Erasmus Charter for Higher Education te ako se usavršavanje ostvaruje na ustanovi koja nema status visokog učilišta međusobni odnos određen je individualnim planom rada i ne sklapa se Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Stručno usavršavanje uključuje: pohađanje strukturiranog tečaja, radionice ili jezičnog treninga usmjerenog na profesionalne potrebe sudionika te; job shadowing tj. praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanu njihovih stručnih aktivnosti.

Nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH za održavanje nastave  nije potrebno sklapanje Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma.

Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje RRiF Visoke škole zaposleno na temelju Ugovora o radu ili vanjski suradnici zaposleni na temelju Ugovora o djelu.

Za aktivnost održavanje nastave sudionici mogu biti članovi nastavnog osoblja.

Za aktivnost stručno usavršavanje sudionici mogu biti članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja.

Za dolaznu mobilnost (održavanja nastave) moguć je dolazak stručnjaka iz programski zemalja (ne uključuje RH).

Prednost pri odabiru imaju kandidati koji još nisu primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je ostvariti mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo, te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Turska i Srbija.

Trajanje aktivnosti

Mobilnost u sklopu programa Erasmus + ostvaruje se od  1.9.2021. do 31.10.2023. godine - ak. god. 2021/22. i 2022./23.

Mobilnost osoblja u svrhu podučavanja i u svrhu osposobljavanja može trajati najkraće dana (1 dan za dolazne predavače), a najdulje mjeseca (ne računajući dane provedene na putu). U slučaju osoblja pozvanog iz inozemnih tvrtki, minimalno trajanje mobilnosti među državama sudionicama programa iznosi jedan dan.

Uvjet je za  nastavno  osoblje  koje  se  prijavljuje  za  aktivnost podučavanja održati najmanje 8sati  nastave tjedno (ili za bilo koje kraće razdoblje boravka). Ako se podučavanje kombinira s osposobljavanjem tijekom iste mobilnosti u inozemstvu, najmanji broj sati podučavanja tjedno (ili za bilo koje kraće razdoblje boravka) smanjuje se na4 sata. Obveza od najmanje 8 sati nastave ne odnosi se na dolazno nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu i ne smije se prekidati osim u slučaju postojanja objektivnih razloga.

Financijska potpora

Pojedinačna financijska potpora za nastavno i nenastavno osoblje uključuje iznose za troškove života i iznose za putne troškove.

Dani provedeni na putu uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na Natječaj ali ne uđe u krug stipendiranih osoba može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero – grant staff) te se na njih primjenjuju sva pravila kao i za osoblje koje će primiti Erasmus+ financijsku potporu.

Na natječaj se ne mogu prijaviti osobe koje istovremeno primaju dodatnu financijsku potporu u svrhu mobilnosti iz nekog od fondova Europske unije.

Osoblje s posebnim potrebama ima pravo na uvećanu svotu mjesečne financijske potpore.

U skladu s načelima nove Erasmus povelje u visokom obrazovanjuvisoka učilišta moraju promicati praksu pogodnu za okoliš u svim aktivnostima povezanima s programom, što između ostalog podrazumijeva i poticanje korištenja održivih prijevoznih sredstava za mobilnosttzv. zeleno putovanje. S tim u skladu, korištenje održivih oblika putovanja se dodatno financira.

Osiguranje

Preporuča se nastavnom i nenastavnom osoblju, prije odlaska u inozemstvo, sklopiti policu zdravstvenog osiguranja te eventualno dodatno osiguranje.

Zdravstveno osiguranje može se ostvariti primjenom Europske kartice zdravstvenog osiguranja.

Korisnik financijske potpore prihvaća na znanje da Europska kartica zdravstvenog osiguranja ne pokriva sve zdravstvene usluge te korisnik može ugovoriti dodatno privatno osiguranje.

Odabir kandidata

Kandidate izabire Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće RRiF Visoke škole

Uvjeti za izbor su:

  • kvaliteta nastavnog plana / plana rada,
  • korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi i diseminacija rezultata,
  • usklađenost opsega aktivnosti i dužine boravka. 

Prednost pri odabiru imaju kandidati koji još nisu primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus.

Natječajna dokumentacija

  • životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku - EUROPASS,
  • motivacijsko pismo sa obrazloženom koristi za daljnji rad te način diseminacije stečenog iskustva (na hrvatskom ili engleskom jeziku),
  • plan rada / nastavni plan (prijedlog).

Rok za prijavu:

Natječaj je otvoren do alokacije svih sredstava po principu „first come first served“.

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

RRiF Visoka škola
Tajništvo
Martićeva 29
10000 Zagreb

Nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na poštanskom pečatu) te prijave podnesene elektroničkim putem neće se razmatrati.

Osoba kojoj će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će sa Ugovor o financijskoj potpori sa RRiF Visokom školom u svrhu boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi.

Postupak žalbe

Kandidat protiv odluke o odabiru kandidata može podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana objave odluke  o odabranim kandidatima.
Žalba se dostavlja u tajništvo RRiF VŠ.

Obavijest o obradi osobnih podataka

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en.

Završna napomena

Opće informacije Erasmus individualnoj mobilnosti u svrhu studijskog boravka dostupne su na www.rvs.hr 

Kontakt:

Martina Herceg Rendeli
e-mail: erasmus@rrif.hr
telefon: 01/4699-735 


U Zagrebu, 12.10.2021.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Prijavni obrazac

Motivacijsko pismo

Izjava - privola za korištenje osobnih podataka

Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada)

Sporazum o mobilnosti u svrhu održavanja nastave (nastavni plan)

Iznosi financijske potpore za Ključnu aktivnost 1


ODLUKE O ODABIRU KANDIDATA-12.5.2023.