Martićeva 29, Zagreb   tel: +385 1 46 99 735 visoka-skola@rrif.hr

Etički kodeks RRiF Visoke škole za financijski menadžment sadržava moralna načela i načela profesionalne etike kojima se u svom profesionalnom i javnom djelovanju trebaju ravnati profesori, asistenti, nastavnici, predavači i svi drugi zaposlenici na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment, svi studenti upisani na RRiF VŠ,  kao i na sve druge osobe koje nisu zaposlenici RRiF Visoke škole, ali sudjeluju u radu i djelovanju iste, ako se ponašanje i djelovanje tih osoba može izravno povezati sa RRiF Visokom školom.

Radi ostvarenja i provedbe odredaba ovog Etičkog kodeksa te kvalitetnog razvoja i primjene njime prihvaćenih etičkih standarda, bilo u vezi s načelnim pitanjima ili u pojedinim konkretnim slučajevima tumačenja i primjene Etičkog kodeksa, na RRiF Visokoj školi djeluje Etičko povjerenstvo.

Etičko povjerenstvo odlučuje o kršenju odredaba ovog Etičkog kodeksa – donosi mišljenje o načelnim pitanjima kao i o usklađenosti ponašanja u konkretnim slučajevima s načelima i odredbama Etičkog kodeksa.

 

Članovi Etičkog povjerenstva RRiF VŠ su:

 dr.sc. Tamara Cirkveni Filipović, prof. v.š.

Ante Vidović, dipl. iur., pred.

Anja Božina, dipl. oec,  pred.

Studentica Mateja Špoljar

Student Sandro Cesar